Regulamin | Willa nad Potokiem
Środkowa 158B Białka Tatrzańska -> Wyznacz trasę do obiektu

Regulamin

Regulamin Willi nad Potokiem

1.Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

2.Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00.W przypadku naruszenia obowiązującej ciszy nocnej, które znacznie obniża jakoś wypoczynku innych gości oraz jakość świadczonych przez nas usług noclegowych, a tym samym  przekłada się na źłą opinię naszego obiektu, taka osoba lub osoby, są obiowązane do rekompensaty w stosunku do wszystkich poszkodowanych gości. W przeciwnym razie osoba odpowiedzialna za rezerwację pokoju/i zostanie obarczona karą pieniężną w wysokości 700pln, a sprawa zostanie przekazana firmie windykacyjnej na podstawie Art.51 §1,§2,§3 ujętym w VII rozdziale kodeksu wykroczeń.

3.W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż uprzednio zarezerwowany pobyt, należność nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi, o ile stratne noclegi nie zostaną sprzedane.

4.W dniu przyjazdu lub dnia następnego Gość zobowiązany jest do uregulowania płatności.

5.Dostęp do zarezerwowanego pokoju przed rozpoczęciem doby hotelowej jest możliwy, w przypadku gdy został on już przygotowany na przyjęcie Gości.

6.Na terenie Willi obowiązuje całkowity zakaz palenia paperowsów.Palić można jedynie w wyznaczonym miejscu na zewnątrz budynku. Palenie w obiekcie kosztuje 500 pln ,a jego należność jest (bez ostrzeżenia) przekazywana do uregulowania przez firmę windykacyjną.

7.Podczas pobytu Gości pokoje nie są udostępniane osobą trzecim (jedynie w szczególnych sytuacjach za uprzednim uzgodnieniem z właścicielem obiektu).

8. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody, uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia (w tym  zagubienie kluczy) lub urządzeń technicznych.Powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających.

9.Parking niestrzeżony dla naszych Gości jest bezpłatny.Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy ani za pozostawione w nich mienie.

10.Ze względu na specyfikę działania (naszego i pośredników) systemów rezerwacyjnych zastrzega się możliwość zmiany pokoju podczas pobytu, w tym takich samych kategoriach pokoi (standardach).

11. Gościowi świadomemu losowej systuacji, mogącej zakłócić zrealizowanie pełnej rezerwacji noclegów, zaleca się wykupienie właściwego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży (w tym z noclegów). W przeciwnym wypadku osoba rezerwująca pokój/e ponosi pełną odpowiedzialność finansową za rezygnację lub skrócenie pobytu, o którym mowa w punkcie 12.

12.Anulacja rezerwacji/ zmiana długości pobytu na mniejszą ilość noclegów.

Osoba anulująca rezerwację w sezonie, naraża obiekt na bezzwrotną stratę finansową z tytułu braku możliwości sprzedania pokoju innym chętnym osobą, podczas blokady, zwaną dalej rezerwacją.  Najwięcej chętnych osób chcących zarezerwować nocleg w obiekcie Willa nad Potokiem określa do 14 dni przed możliwością zameldowania do pokoju. Po tym czasie szanse na rezerwacje znacznie spadają.

W związku z tym obiekt noclegowy  stosuje następującą politykę anulacji rezerwacji:

-rezerwacje odwołane do 14dni przed zameldowaniem są bezpłatne,

-rezerwacje odwołane między 14, a 7 dni przed zameldowaniem kosztują gościa maksymalnie 50% kwoty rezerwacji,

-rezerwacje odwołane między 7 dni, a  dniem przyjazdu, deklarowanej rezerwacji kosztują do 100% kwoty rezerwacji.

Po zgłoszonej anulacji zwolnione terminy pokoju/ów,wystawiane są na sprzedaż. Jeśli pokój/e zostaną w danych terminach sprzedane za kwotę równowartą anulowanej rezerwacji, 100% wartości rezerwacji zostanie zwrócone. W innych przykładowych wypadkach:        -Anulacja 9 dni przed zameldowaniem, lecz właściciel nie sprzeda pokoju w żadnym ze zwolnionych terminów, gość zostanie obarczony kosztami 50%, a drugie 50% straty poniesie właściciel obiektu, lecz w przypadku wynajęcia pokoju w tym czasie na przykładową kwotę 80% wartości  rezerwacji,  gość zostanie w takim przypadku obarczony mniejszym kosztem , czyli 20% wartości rezerwacji.

W celu zdobycia informacji na temat wysokości zwrotu rezerwacji prosimy o kontakt po ostatnim dni deklarowanej rezerwacji przez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.

13. Zamiany pokoi miedzy gośćmi są możliwe, tylko po uzgodnieniu zmian z właścicielem.

14. W okresie sezonu narciarskiego obowiązuje zakaz wchodzenia do części mieszkalnej ze sprzętem narciarkim (szczególnie w butach narciarskich). Sprzęt narciarski można przechowywać w specjalnie do tego przystosowanym pomieszczeniu w naszym obiekcie, we własnym samochodzie lub w wypożyczalni (jeśli sprzęt został wypożyczony).

15. Na klatce schodowej obowiązuje zakaz przebywania dzieci bez opieki osoby dorosłej.

16. Zwierzęta nie są akceptowane w naszym obiekcie (bez wyjątków).

17. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :
Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Willa nad Potokiem ul. Środkowa 158B Białka Tatrzańska 34-405
Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl
Dane osobowe: Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.
Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : biuro@willa-nad-potokiem.pl.
Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
Zobowiązania Administratora: Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.Zobowiązania Hotres.pl: Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do: szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.
Postanowienia końcowe:Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku: konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu; rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

Translate »