Środkowa 158B Białka Tatrzańska -> Wyznacz trasę do obiektu

Nocleg do 03.05.2021r. (dla kogo możliwy i jak weryfikowany)

Nocleg od 28 Grudnia 2020 do 17 stycznia 2021 możliwy jest dla:Jaki dokument trzeba nam okazać?
1. Dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu.Potwierdzeniem jest oświadczenie cudzoziemca.
2. Dla osób wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.Potwierdzeniem wykonywania zawodu medycznego, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jest dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
3. Dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.Okoliczności, o której mowa jest skierowanie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej.
4. Dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, o których mowa w ust. 15, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego.Faktu zgrupowania lub współzawodnictwa sportowego, o których mowa w jest:-dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe,-albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim,-lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski,-albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji,-albo polski związek sportowy.
5. Dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym.Okoliczności, o których mowa jest: zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy.
6. Dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego.Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 14, jest dokument wystawiony przez:-dyrektora szkoły lub placówki oświatowej,-lub pracodawcę,-lub okręgową komisję egzaminacyjną albo Centralną komisję Egzaminacyjną.
7. Dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury  technicznej,  w tym urządzeń technicznych, o których mowa wart.5  ustawy  z dnia  21 grudnia 2000r.  o dozorze  technicznym  (Dz.U.  z2019r.  poz.667  oraz  z2020r.  poz.568,  1086,  1339,  2255 i2320),  w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami.8. Dla  pracowników  cywilnych  Sił  Zbrojnych  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych.9. Dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.Potwierdzeniem wykonywania pracy lub usług, o których mowa  jest:-dokument  wystawiony przez pracodawcę,-lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy,-lub dokument wystawiony przez ten podmiot.
10. Dla kierowców wykonujących transport drogowy.11.Dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury  krytycznej  systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa dla  osób  wykonujących  czynności  zawodowe  w zakresie   realizacji   inwestycji   celu   publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  z2020r.  poz.293,  471,  782,  1086  i1378)  lub  realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci  telekomunikacyjnych,  w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania.12. Dla  osób  bezpośrednio  zaangażowanych  w przygotowanie  treści  wykorzystywanych  przez  nadawców posiadających  koncesję,  o której  mowa  w art. 33 ust.1  ustawy  z dnia  29 grudnia  1992r.  o radiofonii i telewizji  (Dz.U.  z2020r.  poz.805),  w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez tych nadawców.13. Dla członków załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt C9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.14. Dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę.15. Dla członków obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego.16. Dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778).Potwierdzeniem okoliczności jest:-dokument wystawiony przez pracodawcę-umowa z nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1  ustawy  z dnia  29 grudnia  1992r.  o radiofonii  i telewizji lub  dokument  wystawiony przez tego nadawcę.
17. Dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku w wykonywaniem przez nich zadań służbowych.18. Dla gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej.Potwierdzeniem wykonywania zadań służbowych jest legitymacja służbowa.
19. Dla  pracowników  przedsiębiorstw  realizujących  w Rzeczypospolitej  Polskiej  projekty  inwestycyjne,  które otrzymały  wsparcie  na  podstawie  ustawy  z dnia  10 maja  2018r.  o wspieraniu  nowych  inwestycji  (Dz.U. z2020r.   poz.1752),  uchwały  nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia   5 lipca   2011r.   w sprawie  przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania  inwestycji o istotnym  znaczeniu  dla  gospodarki  polskiej na  lata  2011–2030”, lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz.U. z2020r. poz.994 i1422)Potwierdzeniem okoliczności jest dokument wystawiony przez:-pracodawcę-lub  umowa z nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa w art.33 ust. 1  ustawy  z dnia  29 grudnia  1992r.  o radiofonii  i telewizjialbo dokument  wystawiony  przez tego nadawcę.
20. Dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji;Wykonywania oficjalnych funkcji jest dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający ten fakt.
21. Dla pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadkach,  w których pasażerowi przysługuje prawo, o którym  mowa  w art. 9 ust. 1 lit.b  rozporządzenia  (WE)  nr 261/2004 Parlamentu  Europejskiego  i Rady z dnia   11 lutego   2004r.  ustanawiającego  wspólne  zasady  odszkodowania  i pomocy  dla  pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91(Dz.Urz.  UEL46  z11.04.2004,  str.1,  Dz.Urz.  UE  Polskie  wydanie  specjalne rozdz. 7, t.8, str.10).Potwierdzeniem okoliczności jest  dokument  wystawiony  przez  przewoźnika  lotniczego w rozumieniu art.2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. –Prawo lotnicze.

W przypadku pytań służymy pomocą (zwykle odpowiadamy natychmiast):

  Imię*

  Nazwisko*

  Email*

  Numer telefonu*

  Wiadomość dotyczy oferty noclegu podczas * :

  WiosnyLataJesieniZimyinna kwestiaoferty współpracy

  Wiadomość (liczba osób/termin)

  NIP do faktury (opcjonalnie)

  Kod pocztowy*

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych drogą mailową w celach kontaktowych oraz otrzymywania ewentualnych ofert. Nie wysyłamy spamu